Fes realitat realitat els projectes d’edificació integrant-hi de manera natural la dimensió energètica i tingues cura del teu edifici amb els nostres serveis tècnics.

Treu partit de la nostra expertesa en la consultoria energètica i ambiental. Pots comptar amb nosaltrs per a la certificació de la sostenibilitat del teu edifici, el disseny energètic i la certificació energètica.

Rehabilitació energètica

Què és la rehabilitació energètica?

 

Rehabilitar consisteix en restituir una cosa al seu estat original. En edificació, però, sol acompanyar-se aquesta restitució amb la posada al dia en aspectes com la seguretat, accessibilitat, confort, etc. La rehabilitació energètica d’un edifici consisteix en una rehabilitació centrada en actuacions per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici.

 

A qui li interessa?

 

La rehabilitació energètica és interessant per a qualsevol tipus de propietari i tipus d’edificis: comunitats de propietaris i propietaris individuals d’habitatges, empreses i entitats propietàries d’edificis residencials i de tot tipus d’ús. Ho és com a inversió molt rendible en estalvi energètic, especialment en l’actual context d’increment de preus de l’energia. El seu interès s’incrementa quan s’incrementa l’edat de l’edifici.

 

També interessa a les persones preocupades per la sostenibilitat i a les organitzacions que incorporen la sostenibilitat mediambiental dins la seva política de responsabilitat corporativa.

 

En el context de l’esforç global per a fer front al canvi climàtic, la Unió Europea i els estats han assumit un seguit d'objectius de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquests objectius es tradueixen en importants paquets d’ajuts que fan encara més rendible la inversió en estalvi energètic als edificis, escurçant els terminis d’amortització.

Segells de sostenibilitat

BREEAM, VERDE, LEED

Certificació energètica

Serveis d'arquitectura

Rehabilitació energètica en detall

La rehabilitació energètica d’edificis es concreta en diferents classes d’actuacions.

Obtingues reconeixement públic i del mercat pels teus esforços en relació a la sostenibilitat del teu edifici.

 

A latent t’oferim els segells de sostenibilitat de l’edificació amb més reconeixement i t'assessorem perquè el teu projecte assoleix els objectius marcats.

 

Què són els segells de sostenibilitat dels edificis

 

Els segells de sostenibilitat de l’edificació són una eina molt útil per contribuir a la sostenibilitat dels edificis, mitigant els impactes mediambientals i millorant els seus impactes socials i econòmics durant el seu cicle de vida.

 

Els segells de sostenibilitat, en realitat integren diferents funcions.

 

 • Mètode d’avaluació i classificació de la sostenibilitat dels edificis

 • Guia de disseny sostenible

 • Sistema de certificació dels assoliments

Marques de segells de sostenibilitat

 

Els segells de sostenibilitat són la resposta de diferents agents del sector de l’edificació al repte de la sostenibilitat.

Veient l’important pes relatiu dels impactes mediambientals dels edificis (la seva construcció i funcionament), dins del global de l’economia, diferents agents del sector es van preocupar des dels anys 1990 per idear fórmules per a valorar-ne i incrementar-ne la seva sostenibilitat.

 

Aquest esforç va fructificar, a diferents països, en forma de segells de sostenibilitat que operen amb diferents marques: BREEAM (Regne unit), LEED (EUA), DGNB (Alemanya), VERDE (Espanya),etc.

 

Cadascun d’aquests segells és propietat d’organitzacions que s’encarreguen de formular-los i d’adaptar-los a l’evolució de les necessitats i que actuen com a organitzacions certificadores.

 

En els darrers temps, com a conseqüència de l’interès creixent en la sostenibilitat dels edificis a nivell internacional, aquestes organitzacions s’ha encarregat de difondre i adaptar les metodologies a les característiques dels diferents països. I per fer viable el seu ús han establert organitzacions col·laboradores que faciliten el procés de certificació en el context de cada territori.

BREEAM és un segell de sostenibilitat dels edificis desenvolupat per BRE, organització britànica d’origen públic de recerca en el camp de l’edificació. A  l’estat espanyol el segell BREEAM és operat per l’Institut Tecnològic de Galícia que és qui ha adaptat la metodologia al context.

 

BREEAM ofereix una família de segells de sostenibilitat per cobrir diferents tipus de projectes i fases del cicle de vida de l’edifici: BRREAM NOVA CONSTRUCCIÓ per a edificis no residencials i residencials no domèstics, BREEAM EN ÚS per a la fase d’operació dels edificis existents, BREEAM HABITATGE específic per a habitatges de tot tipus i BREEEAM URBANISE per a projectes d’urbanització.

VERDE és un segell de sostenibilitat de l’edificació desenvolupat i operat per GBCe (Green Building Council España), organització sense afany de lucre impulsada per diversitat d’agents del sector de l’edificació amb l’objectiu d’accelerar la transformació de l’edificació cap a la sostenibilitat.

 

Actualment VERDE ha integrat en una única metodologia, VERDE edificis 2020, l’avaluació dels projectes de nova planta i intervencions de rehabilitació així com diversitat d’usos: residencial, d'oficines o administratiu, logístic, comercial, d’ensenyament, d'equipaments públics, hoteler, serveis de restauració i usos mixtos.

LEED és un segell de sostenibilitat de l’edificació del USGBC (Consell per a l’Edificació Sostenible dels Estats Units). Es tracta d’una  organització estatunidenca sense afany de lucre formada per agents del sector de l’edificació. A l’estat espanyol, actualment, està representada pel SpainGBC que n’adapta alguns aspectes. Les certificacions són concedides per l’organització mare USGBC.

 

LEED ofereix una família de segells de sostenibilitat per cobrir la major part d’usos i tipus de projectes: LEED BD+C per a edificis de nova planta no residencials, LEED ID+C per a projectes d’interior, LEED BO&M per a la fase d’operació dels edificis, LEED ND per a projectes d’urbanisme i urbanització i LEED HOMES per a habitatges unifamiliars i plurifamiliars.

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil relativa a les característiques energètiques d’un habitatge, un edifici o parts d’aquest.

Qui ha de disposar de certificat energètic?

 

La UE estableix a través de les directives d’Eficiència Energètica (2012/27/UE) i d’Eficiència energètica en Edificis (2010/31/EU) l’obligatorietat d’obtenir un certificat d’eficiència energètica dels edificis.

 

A Catalunya, des de l’1 de novembre de 2007, els edificis de nova construcció han de disposar d’un certificat energètic, i des de l’1 de juny de 2013 també és obligatori per als edificis o parts d’edificis que es lloguin a un nou arrendatari o es venguin. L’àmbit d’aplicació també inclou els edificis o parts d’edificis ocupats per una autoritat pública amb més de 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic (RD 235/2013).

 

El certificat energètic té una vigència de 10 anys des de la data de la seva emissió.

Com obtenir-lo?

 

El propietari o promotor de l’edifici o l’habitatge té l’obligació de proporcionar el certificat d’eficiència energètica en cas de venda o lloguer.

 

Per tal d’obtenir el certificat energètic s’ha d’encarregar a un tècnic competent la redacció d’un informe de certificació. El mateix tècnic pot tramita davant l’administració de la generalitat l’obtenció del certificat energètic.

Quins paràmetres es consideren en el càlcul de la qualificació energètica?

 

Per al càlcul de la qualificació energètica es consideren els següents aspectes:

 

 • La zona climàtica on s’ubica l’edifici
 • Les característiques de l’envoltant tèrmica (els tancaments exteriors de l’edifici)
 • Les condicions d’assolellament
 • Les instal·lacions tèrmiques de l’edifici: climatització, aigua calenta sanitària i, en el cas d’edificis terciaris, la il·luminació.
 • Les instal·lacions d’aprofitament d’energies renovables

La utilitat del certificat energètic

 

Més enllà de l’obligatorietat normativa, el certificat energètic aporta informació molt útil. L’etiqueta de qualificació energètica aporta informació de l’eficiència en condicions de confort estàndard amb una classificació energètica per lletres i dos valors: el consum d’energia primària en kWh/m2any i les emissions de CO2 en kg de CO2/m2any.

 

El consum d’energia primària està relacionada amb el cost econòmic per a mantenir l’edifici o l’habitatge en les condicions de confort. Les emissions de CO2  són un indicador bàsic per conèixer les conseqüències mediambientals de l’ús d’energia i està relacionat amb l’escalfament global i amb l’esgotament dels recursos energètics fòssils.

 

Per això, és important que es redacti amb rigor, utilitzant paràmetres ajustats a la realitat per al seu càlcul.

A latent som experts en el comportament energètic dels edificis. Confia’ns el teu certificat energètic.

Repercussió de la classificació en els costos energètics

 

Un aspecte sovint passat per alt és la relació entre la classificació energètica i els estalvis en consums energètics. El següent quadre posa de manifest els estalvis que pot suposar incrementar la classificació energètica d’un edifici.

L’informe de certificació també inclou un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer a incrementar l’eficiència energètica, reduint la despesa energètica i incrementar el confort. Aquesta informació és una base per a plantejar una rehabilitació energètica.

Projectes integrals d'arquitectura

 

T'oferim serveis de redacció de projectes d'edifiació de nova planta, rehabilitació energètica i intervenció en edificació existent. Gestionem el projecte i la construcció de manera integrada al llarg de tot el procés, des de la fase d’estudi de viabilitat passant pel projecte, l’execució i el lliurament.

 

Integrem de manera natural l’eficiència energètica i la sensibilitat mediambiental als projectes arquitectònics.

Serveis

Actuacions en les instal·lacions

Suposa substituir o modificar les instal·lacions energètiques de l’edifici, instal·lacions de climatització, aigua calenta sanitària i il·luminació, per sistemes més eficients per tal de disminuir el consum energètic.

Actuacions en l’envoltant tèrmica.

L’envoltant tèrmica és el conjunt de tancament exteriors d’un edifici (façanes, cobertes, etc.) que separen els espais climatitzats d’un edifici dels espais exteriors i no climatitzats. Es tracta d’incrementar notablement les prestacions tèrmiques d’aquests tancaments, especialment el seu aïllament, reduint la demanda per calefacció i refrigeració dels espais.

 

Les actuacions consisteixen, en primer lloc, en complementar l’aïllament tèrmic de les parts cegues de façanes i cobertes i actuar en els ponts tèrmics d’aquests tancaments (zones singulars sovint menys aïllades: cantonades, contorns de finestres). També en millorar les prestacions tèrmiques de finestres, balconeres i altres obertures de l’edifici mitjançant la seva substitució.

 

Es poden incorporar, també, proteccions solars i elements especials de climatització natural. Les proteccions solars, com tendals i persianes de diferents tipus, han d’estar dissenyades per optimitzar els guanys a l’hivern i reduir-os a l’estiu, reduint la demanda energètica de l’edifici.

 

També es poden incloure elements especials de climatització natural com hivernacles, murs trombe, etc. menys habituals però útils en alguns casos, quan les condicions de l’edifici, el seu entorn i el seu ús, ho permeten. Serveixen per aprofitar la radiació solar i els corrents d’aire per a reduir la demanda energètica dels edificis.

Energies renovables

Consisteix en incorporar sistemes d’autogeneració d’energies renovables, habitualment solar, geotèrmica o aerotèrmica, produïdes in situ amb la finalitat de reduir o substituir totalment el consum d’energies contaminants d’orígen fòssil.

La combinació d’aquests classes d’actuacions permeten unes reduccions molt notables de la  demanda i consums energètics. I com a conseqüència suposen notables estavis en consums energètics i emissions de CO2. Un disseny adequat a cada cas i el seu modelatge expert permet de preveure’n els estalvis i calcular els temps d’amortització de les inversions.

Els segells de sostenibilitat es recolzen en una metodologia per avaluar la sostenibilitat dels edificis. Un grup d’experts multidisciplinari s’ha encarregat de formular i mantenir una metodologia que considera tots els aspectes rellevants dels edificis en relació a la sostenibilitat.

Es tenen en compte els impactes al llarg de tot el cicle de vida de l’edifici: des de la fase l’enderroc de construccions preexistents, la producció dels materials utilitzats, la construcció i la fase de funcionament. Es consideren, per altra banda, els diferents impactes ambientals com l’ús del sòl, el consum de recursos materials, el consum d’energia, els efectes sobre la mobilitat així com els impactes socials i econòmics que ocasionen.

 

Les metodologies valoren la importància relativa dels diferents impactes de l’edificació. S'estableixen diferents criteris de disseny i se'ls atribueix un valor en funció de la reducció dels impactes que aconsegueixen alhora que es premien els esforços per anar més enllà de les exigències normatives i la pràctica habitual.

 

Gràcies a aquestes metodologies s’estableix una escala de mesura de la sostenibilitat dels edificis que es tradueix en deferents graus d’assoliment de menor a major reconeixement.

Els segells de sostenibilitat sempre incorporen documentació en forma de guia de disseny sostenible. Aquestes guies són l’eina bàsica per a valorar el que aporta cada criteri de disseny sostenible a la qualificació final.

 

Aquestes guies són l’eina bàsica per a incorporar i avaluar contínuament les decisions de projecte encaminades a fer més sostenible els edificis. Serveixen a l’avaluador com a referència bàsica per entaular un diàleg amb el promotor i els altres actors tècnics, fixar els  objectius, aprofitar les oportunitats del context de cada projecte i avaluar-ne els resultats respecte de la qualificació.

Els segells es recolzen en un sistema de certificació que té per objectiu acreditar els assoliments publicitats i així mantenir la credibilitat i el prestigi del segell.

 

Els sistemes de certificació preveuen l’existència de tres actors: el promotor, un avaluador i l’organització propietària del segell. El promotor encarrega l’avaluació del projecte a l’avaluador. L’avaluador s’encarrega de verificar que s’incorporen els diferents criteris de sostenibilitat i justifica documentalment, davant l’organització propietària del segell, el compliment d’aquests criteris. Per la seva banda, l’organització audita la documentació i la conformitat de l’edifici per tal de comprovar que efectivament s’han complert les condicions. D’aquesta manera l’organització s’assegura que efectivament s’han pres les mesures justificades i ho certifica, mantenint la credibilitat i prestigi del seu segell.

BREEAM

Es tracta del primer segell posat al mercat i està recolzat pel rigor i la credibilitat de BRE. En el procés d’avaluació apart de l’avaluador es recolza en diversos especialistes per assegurar una avaluació rigorosa dels diferents criteris.

 

L’assessor és un tècnic independent acreditat com l'únic professional reconegut per BREEAM per a realitzar el procés d’avaluació amb la seva metodologia de sostenibilitat.

 

A latent som assessors BREEAM NOVA CONSTRUCCIÓ.

VERDE

VERDE és una metodologia basada en l’avaluació dels impactes al llarg del cicle de vida de l’edifici. Es tracta d’una eina caracteritzada per la transparència en la relació entre les mesures, la reducció dels impactes ambientals i la qualificació obtinguda. La metodologia, malgrat la complexitat dels factors considerats, destaca, també, per la seva simplicitat relativa.

 

VERDE s’ha desenvolupat pensant específicament en el context normatiu i de l’edificació de l’estat espanyol.

 

Per a garantir la qualitat, veracitat i independència d’una certificació amb VERDE cal comptar amb un avaluador acreditat (EA VERDE) pel GBCe.

 

Pots comptar amb latent per certificar el teu edifici amb VERDE.

LEED

Malgrat no haver estat el primer segell de sostenibilitat de l’edificació sí que és el que ha obtingut major difusió i major reconeixement públic. Com a guia de disseny d’edificis sostenibles és de les més completes i permet a l’assessor de definir juntament amb el promotor i l’equip de projecte tots els detall per a aconseguir els objectius de certificació fixats.

 

La metodologia s’ha desenvolupat en el context normatiu i de l’edificació dels EUA però s’han habilitat adaptacions per a aplicar-la a altres contextos.

 

A latent tenim el coneixements i l’experiència per a assessorar-te en la certificació LEED del teu edifici.

- Ajuts del 35% al 85% de la inversió

- Estalvia fins a un 85% del consum energètic

Mètode d’avaluació i classificació de la sostenibilitat

A latent som arquitectes. T'oferim projectes integrals d'arquitectura i serveis tècnics per a les teves necessitats.

Serveis tècnics

 

Tingues cura del teu edifici i dóna compliment a la normativa d'habitatge i d'edificació amb els nostres serveis tècnics.

 

 • Diagnosi i reparació de defectes de l'edificació
 • Projecte d'activitat
 • Inspecció Tècnica d'Edifici
 • Canvi d'ús urbanístic
 • Cèdula d'habitabilitat

Guia de disseny sostenible

Sistema de certificació dels assoliments