Política de privadesa i de protecció de dades personals

 

El responsable del tractament de les dades és Joan Puyo Collet (d'ara endavant EL RESPONSABLE), NIF 38833467Z, carrer Moratín 35, bxs. 08302 Mataró, tel. 646335114, jpuyo@latent.cat.

 

1. POLITICA I CLAÚSULAS DE PRIVADESA

 

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de privadesa i protecció de dades personals seguida pel RESPONSABLE. Aquesta Política de privadesa podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari on es recaptin dades de caràcter personal.

 

2. ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES

 

EL RESPONSABLE té plena consciència de l'ús i tractament que s'ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris a les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar els serveis oferts o per enviar-los comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

 

3. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

 

EL RESPONSABLE es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, d'acord amb allò establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016. No obstant això, EL RESPONSABLE no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

 

4. DECISIONS AUTOMATITZADES, PERFILS I  LÒGICA APLICADA

 

EL RESPONSABLE NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

 

5. SUBSCRIPCIÓ, REGISTRE I PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 

En cas que l’usuari decideixi subscriure's, se li sol·licitaran una sèrie de dades personals imprescindibles amb la finalitat de mantenir una comunicació directa per a l’enviament d’informacions relacionades amb les activitats i serveis professionals del RESPONSABLE (nom, cognoms, nom de l’empresa o entitat, adreça electrònica...). Aquestes accions comercials únicament es duran a terme si prèviament vostè les ha acceptades.

 

Les dades personals que tractem a EL RESPONSABLE procedeixen directament de vostè.

 

Les categories de dades que es tracten no són dades especialment protegides.

 

  • Dades d’identificació
  • Adreça postal o electrònica

 

6. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

 

Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, sent responsables de comunicar-ne qualsevol modificació, i quedant EL RESPONSABLE exempt de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això. el RESPONSABLE es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

7. ACCÉS A LES DADES

 

Cap tercer aliè als responsables anteriorment esmentats podrà accedir en cap cas directament a les seves dades personals sense el seu consentiment exprés per a cada ocasió, excepte els considerats responsables del tractament, els quals necessiten accedir per prestar el servei de gestió o desenvolupament de l'activitat.

 

Les dades que vostè ens faciliti es conservaran mentre es mantingui la relació amb EL RESPONSABLE, en qualsevol cas, durant els terminis que les lleis complementàries estableixen per a l’exercici de les possibles accions legals que puguin derivar-se de l’encàrrec.

 

8. DRETS DE L’USUARI

 

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els següents Drets:

 

  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EL RESPONSABLE està tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EL RESPONSABLE, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant la Autoritat Catalana de Protecció de Dades competent a través de: http://apdcat.gencat.cat.

 

En compliment del previngut en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre la nostra activitat i serveis professionals, pot donar-se de baixa en l'adreça de correu electrònic info@latent.cat, indicant en l'assumpte "No enviar correus", o bé adreçar un escrit a l'adreça indicada en el punt 1.

 

Si us plau, tingui en compte el procediment del Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre en el seu article 25 a fi i efecte d'exercir els seus drets.